V červnu nevyhověl jeden vzorek pohonných hmot

Mujbiz.cz , 04. August 2019 05:00 0 komentářů

Česká obchodní inspekce monitorovala v měsíci červnu jakost pohonných hmot. Z celkového počtu 224 odebraných vzorků pohonných hmot nevyhověl jakostním požadavkům 1 vzorek. Jednalo se o vzorek automobilového benzinu.

Česká obchodní inspekce kontrolovala v měsíci červnu 2019 jakost pohonných hmot na celém území ČR. Kontrolovanými subjekty byly čerpací stanice pohonných hmot. Česká obchodní inspekce odebrala celkem 224 vzorků PHM (automobilové benziny, motorové nafty, směsné palivo, biopalivo, LPG, CNG a ethanol E85) a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl 1 vzorek automobilového benzinu. Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v měsíci červnu 2019 odebrány.

V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v měsíci červnu 2019 oproti měsíci květnu 2019, bylo zaznamenáno zlepšení z 1,3 % na 0,4 % v počtu nevyhovujících vzorků, jelikož v měsíci květnu nevyhověly 3 odebrané vzorky (1 vzorek benzinu a 2 vzorky nafty)

Automobilové benziny

Českou obchodní inspekcí bylo v měsíci červnu 2019 odebráno a kontrolováno celkem 84 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „tlak par“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 66,8 kPa (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 60,9 kPa). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky automobilových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 111 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 84 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.


Komentáře