U 3 ze 4 prodejců textilu přes internet zjištěno porušení zákona

Mujbiz.cz , 17. May 2019 12:00 0 komentářů
U 3 ze 4 prodejců textilu přes internet zjištěno porušení zákona

Česká obchodní inspekce v minulém roce uskutečnila kontrolní akci zaměřenou na prodej textilních výrobků přes internet. V polovině roku 2018 provedla 51 kontrol a porušení právních předpisů zjistila při 37 kontrolách, což je téměř v 73 procentech. Součástí kontrol byly testy 35 vzorků textilních výrobků. 22 z nich nesplnilo požadavky stanovené evropským předpisem.

„Výsledky kontrol potvrdily, že spotřebitelům jsou často nabízeny a prodávány výrobky, jejichž značení a materiálové složení je v rozporu se skutečností. Obchodníci používají klamavé obchodní praktiky, neuvádí povinné informace jako například jak a kde zboží reklamovat nebo neinformují o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Spotřebitel je takto klamán a činí rozhodnutí, která by jinak ke vztahu k nákupu textilních výrobků neučinil,“ uvádí ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce uskutečnila v období od 13. června do 30. září 2018 kontrolní akci zaměřenou na podmínky prodeje textilních výrobků přes internet. Inspektoři kontrolovali především dodržování povinností vyplývajících kontrolovaným osobám z právního předpisu EU (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků). Součástí kontrol bylo také ověřování plnění dalších právních předpisů, především zákona o ochraně spotřebitele.

Celkem ČOI provedla 51 kontrol a porušení právních předpisů zjistila při 37 kontrolách (72,6%).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků:

ČOI při kontrolách odebrala a testovala 35 textilních vzorků. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 nesplnilo 22 vzorků (62,9 %), kdy 17 vzorků nesplnilo požadavky dle čl. 20 výše uvedeného nařízení, neboť kvantitativní podíly textilních vláken neodpovídaly kvantitativním podílům textilních vláken uvedeným na etiketách testovaných výrobků a 5 vzorků nesplnilo požadavky dle čl. 16 tj. názvy textilních vláken a údaje o materiálovém složení výrobků nebyly poskytnuty v úředním jazyce členského státu, na jehož území byly dodávány spotřebitelům, tedy v českém jazyce.

Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo zjištěno v 64 případech. Z tohoto počtu se nejčastěji jednalo o porušení ustanovení:

 v 17 případech bylo prodávajícímu prokázáno klamavé konání (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 1, 2)  ve 12 případech prodávající neinformoval spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (§ 13)  v 11 případech prodávající neinformoval spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (§ 14)  v 10 případech prodávající neinformoval spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu jejich použití a údržby a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby (§ 9)  v 7 případech bylo prodávajícímu prokázáno klamavé opomenutí (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 1, 2)

Porušení dalších ustanovení tohoto zákona bylo zjištěno v menším rozsahu.

Porušení zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, bylo zjištěno v 1 případě, kdy kontrolovaná osoba nevytvořila podmínky pro výkon kontroly, tzn., že neposkytla potřebnou součinnost a nepodala ve lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci zjištěných nedostatků, pokud o to kontrolující požádá.

Uložená opatření Česká obchodní inspekce na základě zjištěných porušení právních předpisů uložila celkem 23 pokut v celkové hodnotě 60 500 Kč.


Komentáře

RSS 

Zprávičky

OKI nabízí zdarma samolepicí média a grafiku pro dodržování společenského odstupu

Mujbiz.cz , 26. May 2020 16:19

Společnost OKI poskytuje zdarma tisková média a grafické podklady v češtině na podporu obchodních fi...

Více 0 komentářů

Wavin v době pandemie vyrábí ochranné štíty

Mujbiz.cz , 06. May 2020 08:00

Společnost Wavin, přední světový výrobce plastových potrubních systémů, se zapojila do celosvětového...

Více 0 komentářů

Pandemie potvrzuje rostoucí význam digitalizace

Mujbiz.cz , 26. April 2020 10:00

Situace na českém trhu ukazuje, že firmy, které již dříve investovaly do digitalizace, přečkají prob...

Více 0 komentářů