Výsledky kontrol mobilních telefonů

Mujbiz.cz , 20. September 2019 17:00 0 komentářů

Česká obchodní inspekce uskutečnila v minulém roce 53 kontrol zaměřených na mobilní telefony. Po vyhodnocení akce zjistila u 15 typů vady, které se převážně týkaly absence EU prohlášení o shodě („CE“), návodů k použití, bezpečnostních informací, identifikací výrobce a dalších kontaktních údajů.

Česká obchodní inspekce provedla v období od 16. července do 30. listopadu 2018 kontroly mobilních telefonů a nabíječek mobilních telefonů, které byly součástí balení výrobku. Cílem akce bylo ověření, zda mobilní telefony, které jsou nabízeny v tržní síti, splňují technické požadavky stanovené v zákonech a nařízeních vlády ČR.

U hospodářských subjektů bylo kontrolováno povinné značení výrobků, včetně označení CE a průvodní dokumentace. Bylo zejména ověřováno, zda je k výrobkům přiloženo EU prohlášení o shodě, popř. jeho zkrácená forma a návod k použití, který obsahuje požadované informace v českém jazyce.

V uvedeném období inspektoři realizovali 53 kontrol u 48 hospodářských subjektů. Z tohoto počtu bylo 42 distributorů, 4 dovozci a 2 výrobci. Porušení právních předpisů zjistili u 18 kontrolovaných hospodářských subjektů.

Kontrolováno bylo 50 typů výrobků. U 15 typů mobilních telefonů bylo zjištěno porušení právních předpisů: - 10 nedostatků bylo v EU prohlášení o shodě (k výrobku nebylo přiloženo EU prohlášení o shodě, ani jeho zkrácená verze) - 9 nedostatků bylo v průvodní dokumentaci (nepřiložený návod a bezpečnostní upozornění a instrukce, návod a bezpečnostní instrukce nebyly v českém jazyce) - 6 kontrolovaných výrobků nemělo povinné značení výrobku (neuvedení identifikace výrobce popř. dovozce a adresy, na které ho lze kontaktovat na výrobku ani jeho obalu) U 3 distributorů došlo k porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kdy prodávající neinformoval spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů nebo použil klamavou obchodní praktiku V rámci provedených kontrol nebyly inspektory zjištěny nedostatky stanoveným označením CE.

Česká obchodní inspekce za porušení právních předpisů uložila v 10 případech pokuty v celkové výši 28 000 Kč. V 7 případech bylo zahájeno správní řízení a v jednom případě bylo uloženo napomenutí. Ve 30 případech bylo uloženo termínované opatření ve formě doložení dokumentace nebo nabývacích dokladů a poskytnutí součinnosti, které bylo ve všech případech ze strany kontrolovaných hospodářských subjektů splněno. V 11 případech bylo uloženo opatření k nápravě, které bylo ve všech případech ze strany kontrolovaných hospodářských subjektů splněno.

Požadavky na mobilní telefony dané nařízeními vlády a zákony ČR:

Nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh


Komentáře