ČOI vyhodnotila kontroly dětských chůviček

Mujbiz.cz , 29. September 2019 12:59 0 komentářů
Rubriky: Tech, Právo, Rady, Statistiky

Česká obchodní inspekce provedla v období od 16. července do 30. listopadu 2018 celkem u 12 hospodářských subjektů kontroly 14 dětských chůviček. Cílem akce bylo ověření, zda dětské chůvičky splňují technické požadavky dané českými zákony a nařízeními a předpisy EU.

Kontrolovanými výrobky byly dětské chůvičky, popřípadě i nabíječky dětských chůviček, které byly součástí balení výrobku. Kontrola výrobků byla zaměřena na značení výrobků, jejich průvodní dokumentaci (EU prohlášení o shodě, bezpečnostní pokyny, návody k použití), označení CE, podklady k ověření shody a technická dokumentace a dále na měření vysílacích frekvencí, které bylo provedeno ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem. U všech 14 kontrolovaných výrobků bylo zjištěno, že označení předepsanými technickými údaji je v souladu s právními předpisy, včetně stanoveného označení CE. Rovněž byly k výrobkům přiloženy dostačující informace o způsobu použití, bezpečnostní upozornění a EU prohlášení o shodě. Přesto u 5 distributorů zjistila porušení právních předpisů.

Zjištěné nedostatky

Česká obchodní inspekce zjistila u dvou subjektů a dvou typů výrobků porušení příslušných nařízení vlády. V jenom případě chyběl návod a bezpečnostní upozornění v českém jazyce a ve druhém případě chybělo EU prohlášení o shodě.

Dva kontrolované subjekty porušily zákon 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kdy spotřebitelům nesprávně účtovaly a nevydaly úplný doklad o zakoupení výrobku.

Jeden subjekt neposkytl dozorovému orgánu potřebnou součinnost pro výkon kontroly a bude s ním zahájeno správní řízení.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce za výše zjištěná porušení právních přepisů uložila ve 3 případech pokuty v celkové hodnotě 6 000 Kč a v 1 případě bude zahájeno správní řízení. Dále uložila v 7 případech termínovaná opatření ve formě doložení dokumentace nebo nabývacích dokladů a poskytnutí součinnosti. V 6 případech byla opatření splněna v termínu. __________________________________________________________________________________ Požadavky na dětské chůvičky dané nařízeními vlády a zákony ČR:

Nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh


Komentáře