Úřady v ČR

Finanční úřady

Finanční úřady tvoří soustavu finančních orgánů. Vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy, spravují dotace, ukládají pokuty aj. finanční činnost. Z hlediska podnikání je nejdůležitější výběr daně z příjmu a daně z přidané hodnoty (DPH).

Česka správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení pravidelně vybírá pojistné na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku nezaměstnanosti. Tím přispívá do státního rozpočtu. Kromě důchodového a nemocenského pojištění má na starosti i lékařskou posudkovou službu.

Zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojištění nám umožňuje být ošetřeni v případě nemoci či úrazu. Každý občan je v podstatě plátcem zdravotního pojištění. Velkou část zdravotní péče v ČR hradí právě zdravotní pojišťovny.

Czech Point

Czech POINT je Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Úkolem projektu je zredukovat nadbytečnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňuje komunikaci mezi státem a občanem prostřednictvím jednoho místa.

Obchodní právníci

Obchodní právo upravuje majetkoprávní postavení podnikatelů a vztahy mezi nimi v souvislosti s jejich podnikatelskou činností. Vyznat se v bludišti těchto zákonů vám pomůže obchodní právník.

Exekutoři

Soudní exekutor zajišťuje podle exekučního řádu provádění exekucí, sepisuje exekutorské zápisy, bere do úschovy peníze (listiny a jiné movité věci), v souvislosti s exekuční činností poskytuje právní pomoc, provádí dražby, autorizovanou konverzi dokumentů, spravuje majetek v trestním řízení a doručuje písemnosti soudu. Každý soudní exekutor je povinně členem exekutorské komory.