Průměrně dvě ze tří kontrolovaných nabíječek nebyly v pořádku

16. July 2019 16:00 0 komentářů

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontrolu nabíječek mobilních telefonů, kterou uskutečnila v průběhu minulého roku. Během 6 měsíců zkontrolovala 57 typů nabíječek mobilních telefonů a nedostatky zjistila u 37 typů. U 5 typů výrobků objevila závady takového charakteru, že vydala ochranné opatření ve formě stažení výrobků z trhu. „Výsledky kontrolní akce zaměřené na nabíječky mobilních telefonů potvrzují, že se u většiny kontrolovaných výrobků vyskytují nedostatky jak technického, tak administrativního charakteru a naznačují, že je i nadále nutné v kontrolách pokračovat a zabránit tak používání nevyhovujících zařízení s určitou mírou nebezpečí pro konečného spotřebitele,“ říká ředitel ČOI Mojmír Bezecný

Česká obchodní inspekce uskutečnila v minulém roce 37 kontrol u různých hospodářských subjektů, kde zkontrolovala celkem 57 typů nabíječek mobilních telefonů. Subjekty byly distributoři, dovozci, výrobci popř. zplnomocnění zástupci, kteří dodávají nabíječky na trh. Cílem akce byla kontrola dodržování příslušných právních předpisů, včetně příslušných technických norem (viz vysvětlivky níže) při uvádění výrobků na trh, se zaměřením na tzv. „neznačkové“ výrobky.

V letošním roce ČOI kontrolní akci vyhodnotila a nedostatky zjistila při 18 kontrolách u 37 typů nabíječek mobilních telefonů. Zároveň vybrala k laboratornímu testování 14 typů výrobků. Výsledky ukázaly, že 13 typů nabíječek je nevyhovujících. 10 typů nevyhovělo po technické stránce a 4 typy měly administrativní nedostatky, kdy mimo jiné nebyly uvedeny kontaktní údaje výrobce, nebo chyběly informace v českém jazyce. Z celkových 14 testovaných typů výrobků byl shledán plně vyhovující pouze 1 typ.

U 5 typů výrobků ČOI zjistila závažné porušení právních předpisů. Česká obchodní inspekce o těchto jednotlivých typech nebezpečných nabíječek bude postupně informovat v jednotlivých samostatných zprávách. Technické neshody s požadavky právních předpisů nabíječek byly takového charakteru, že bylo nutné přikročit ke stažení výrobků z trhu. Ve všech případech se jednalo o riziko úrazu elektrickým proudem. Výrobky byly nahlášeny do systému pro rychlou výměnu informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích RAPEX a postupně budou v systému RAPEX zveřejňovány.

Na základě zjištěných nedostaků ČOI zatím uložila pokuty v celkové výši 60 000 Kč. Další správní řízení nejsou pravomocně ukončena.

Vysvětlivky k zákonům a ČSN:

Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a související nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (směrnice LVD 2014/35/EU), nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh (směrnice EMC 2014/30/EU).

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a související nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2011/65/EU).

Nařízení EP a Rady č. 765/2008 - požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

Podmínky pro výrobu nabíječek pro mobilní telefony jsou stanoveny harmonizovanými normami: ČSN EN 60950-1 ed. 2 Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky ČSN EN 61558-1 ed. 2 Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky.


Komentáře

RSS 

Zprávičky

Počet balíků se před Vánocemi více než zdvojnásobí a špička bude mezi 9. a 15. prosincem

Mujbiz.cz , 28. November 2019 14:43

Nezávislá služba Balikobot.cz, která pomáhá firmám agregovat přepravní služby a zefektivnit systém e...

Více 0 komentářů

Češi na sociálních sítích

Mujbiz.cz , 22. November 2019 12:37

Počátkem října vyplnila mezeru na pultech knihkupectví žhavá knižní novinka Jak na sítě - Ovládněte ...

Více 0 komentářů

Servisní a inovační centra v Brně zaměstnávají už 22 000 lidí a plánují další růst

Mujbiz.cz , 14. November 2019 13:00

Výsledky průzkumu trhu podnikových služeb v Brně představila na své výroční konferenci asociace ABSL...

Více 0 komentářů