Polovina výkupů druhotných surovin byla nepoctivá

07. prosinec 2017 17:00 0 komentářů

Česká obchodní inspekce se v rámci své kontrolní činnosti také zaměřuje na dodržování zákonů při výkupu druhotných surovin. V období od 10. srpna do 30. září 2017 provedla 84 kontrol na celém území ČR a porušení legislativy zjistila téměř v 50%. Nejčastěji provozovatelé neposkytli informaci o výkupní ceně, nedodrželi poctivost prodeje nebo nepoužívali ověřená měřidla.

Česká obchodní inspekce uskutečnila v období od 10. 8. do 30. 9. tohoto roku 84 kontrol. Při této akci ověřovala dodržování povinností, které vyplývají podnikatelům z ustanovení právních předpisů při poskytování služeb spojených s výkupem druhotných surovin. Zvláštní důraz byl kladen na dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V rámci realizovaných kontrol bylo také sledováno, zda nedochází k porušení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Z celkového počtu 84 kontrol bylo zjištěno porušení právních předpisů při 40 kontrolách, tj. v 47,6 %.

Nejčastějším zjištěním bylo porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

  • v 11 případech se jednalo o nedodržení zásad poctivosti při poskytování služeb (§ 3)

  • ve 13 případech došlo k neposkytnutí informace o výkupní ceně druhotných surovin (§ 12) Dále byl v 19 případech porušen zákon č. 64/198,6 Sb., o České obchodní inspekci. Inspektoři při kontrolách zjistili měřidla bez úředního ověření, nebo prodejci používali měřidla neschváleného typu.

V rámci akce nebylo zjištěno ani v jednom případě porušení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Inspektoři ČOI na základě zjištěných porušení právních předpisů uložili 27 pokut v celkové hodnotě 72 000 Kč a vydali zákaz používání na 6 kusů hmotnostních měřidel, která neodpovídají požadavkům zvláštních právních předpisů.


Komentáře